Vegetables Names in English-Telugu-Hindi

Vegetables Names in English-Telugu-Hindi

13263
0
SHARE

Vegetables

Vegetables Names in English-Telugu-Hindi

[ads2]Names of Indian Spices, Fruit and Vegetables, Names of vegetables in English, Hindi, Malay and Tamil,Vegetables called in English, Vegetables called in Hindi, Vegetables called in Telugu, Vegetable Meaning in Hindi, Vegetable Meaning in Telugu, Vegetable Meaning in English, Vegetable name in Hindi, Vegetable name in Telugu, Vegetable name in English

Here’s a all vegitables names with the english names, Telugu names and Hindi names. Let us see the Vegetables Names

Vegetables Names in English-Telugu-Hindi

ENGLISH TELUGU HINDI
Amaranth Totakura తోటకూర Chaurai
Ash Gourd Boodidha Gummidikaya Ghiya
Asparagus Pilli peechara chandra vanka gaddalu Shatavari
Aubergine Bajji Vankaya Baingan
Balloon vine Buddakakara, Ekkudutige Kanphata, Kanphuti
Bamboo shoot Veduru Chiguru Baans
Beetroot Beetroot Chukandar
Betel leaf Tamalapaku Paan
Bitter gourd Kakarakaya కాకరకాయ Karela
Black nightshade Kamanchi Makoi
Bok Choy, Chinese Cabbage Chinese Cabbage Chinese Cabbage
Bottle Gourd Anapakaya/Sorakaya సోరకాయ Dudhi, Lauki
Breadfruit Seema Panasa Barhal
Brinjal/Egg plant Vankaya వంకాయ Baingan
Broad beans, Kidney Bean Chikkudukaya Bakala
Broccoli Green Cauliflower Hari Phool Gobi
Brussels Sprouts Chinna Cabbage, Banglore Cabbage Choti Bund Gobhi
Butternut Squash Thiyya Gummadikaya, Thipi Gummadikaya Kaddu
Cabbage Cabbage గోబీ Bandh Gobi
Capsicum/Bell Pepper Bengaluru Mirapakayi సిమ్ల మిర్చి Simla Mirchi
Carrot Carrot కారట్ Gajar
Cassava/Tapioca Karrapendalam Simla Aloo
Cauliflower Cauliflower Phool Gobi
Celery Vamaku Shalari, Ajmud, Randhuni
Centella Saraswataku, Brahmi Brahma-mandukini, Khulakhudi, Mandookaparni
Chayote Seema Vankaya Chow Chow
Chenopodium album, lamb’s quarters Pappukura Bathua, Cheel Bhaji
Cluster Beans Goru Chikkudukaya గోరు చిక్కుడు Gwar-ki-Phalli
Colocasia/Yam Chamadumpa/Chemagadda చేమదుంప Arbi
Coriander leaves Kothimeera కొతిమీర Dhania
Corn Mokkajonna Kandelu మొక్కజొన్న Makkai, Bhutta
Cowpeas Bobbarlu(Jhulungo) Lobhia
Cucumber Kheera Dosakaya దోసకాయ Kheera, Kakadi
Curry leaves Karivepaku కరివేపాకు Kadi Patta
Delhi Carrot Pink Carrot Gulab Gajar
Dill Soya Koora Suwa
Dock Sorrel Chukkakura Khatta Palak
Double Beans, Lima Beans Guvar Fali
Drumstick Mulakada ములక్కాడ Saijan
Elephant Apple Velakkaya Kaith
Elephant Foot Yam Kanda gadda Jangli Suran
Fenugreek Leaves Menthi kura మెంతికూర Methi
Fetid Cassia Chakramarda, Prapunnada Chakavad, Papamd
Field Bean Anumulu Val
French Bean, Green Beans,tring Beans Beans Beans
German Turnip/Kohlrabi Nookal
Green chilli Pacchi Mirapakaya మిరపకాయలు Hari Mirchi
Green Eggplant, Green Brinjal Paccha Vankaya Hari Baingan
Green Mango Pachchi Mamidikaya Aam
Green Peas Pachi Batani పచ్చి బటానీలు Mattar
Indian Nettle Harita-Manjari, Kupintaku khokali, khokla
Ivy Gourd/Gherkins Dondakaya Tindora/Tondli
Jicama, Mexican Turnip, Yam Bean Kandha Mishirkhand
Ker(small radish-like pods)
Kohlrabi Noolkol Gaanth Gobhi
Ladies Fingers Bendakaya బెండకాయ Okra
Leeks Ulli Poraka Lasson Vilayiti
Lemon Nimmakaya Nimbu
Lettuce
Lime Leaves Nimma Akulu Nimbu-ka-patha
Lotus Stem Tamara Tudulu Kamal Kakdi
Malabar Spinach/ChineseSpinach Bachhali బచ్చలికూర Poi Saag
Mango Ginger Mamidallam Aam Adrak
Marrow Squash, Vegetable Marrow
Mint leaves Pudina aaku పుదీనా Pudina Patta
Mushroom Kukka Godugu Dhingri
Mustard leaves Aava aaku Sarson Ka Saag
Natal Plum, Cranberry Vaakkayalu Karonda
Onion Ullipaya ఉల్లిపాయ Pyaaz
Orach
Parsnip Mullangi Mooli
Pink Beans, Horse gram Ulavalu Gahat, KULATH, Kulthi
Plantain Flower/Banana Flower Arati Puvvu Kele-ka-phool
Plantain Stem/Banana Stem Arati Davva/Arati Duta Kele ka guda
Pointed Gourd Potols parwal/parval
Potato Bangala Dumpa/Alugadda బంగాళదుంప Aloo
Pumpkin Gummadikaya Kaddu
Purple Cabbage Cabbage Bandh Gobi
Purslane Peddapaayala Kura Lunia
Radish Mullangi ముల్లంగి Mooli
Radish Leaves Mullangi Aaku Mooli Ka Patta
Raw Banana Pachi Aratikaya Kaccha Kela
Raw Jackfruit Panasapattu Kathal
Raw Papaya Pachi Boppayi Kacha Papita
Red Amaranth Koyya Totakura Lal Chaurai
Red lettuce
Ridge Gourd Beerakaya బీరకాయ Tori
Rough Lime Dabbapandu
Scarlet Runner Beans Chikkudukai, Chikkudukaya Bakala
Sesbania Grandiflora Agise Agati
Silk Squash / Egyptian Luffa Neti Beerakaya Gilka/ Gilki
Smooth Luffa, Chinese okra Beerakaya Ghosavala
Snake Gourd Potlakaya పొట్లకాయ Chachinda, Padual
Sorrel leaves/Kenaf Gongura గోంగూర Pitwaa
Spinach Palakura పాలకూర Palak
Spring onion/ Green onion Vulli Kada Hara Pyaaz
Star Gooseberry, Cekur manis, Katuk Kutchumku, Surasarabi
Sweet Potato Chilakada Dumpa Shakarkand
Sword Beans Chamma Kaya, Tamma Kaya Khadsampal, Badi sem
Table Radish Mulangi Mooli
Tamarind tender leaf shoots Chintha Chiguru aaku చింత Imli Ka Patta
Teasel Gourd/Spiny Gourd Aakakarakaya Kakrol
Tomato Tomato టమాట Tamatar
Turkey Berry Kottuvastu Bhurat, Bhankatiya
Turnip Tella Dumpa Shalzam / Shalgam
Tindoora/Gherkins Dondakaya దొండకాయ Kamarkas
Water Caltrop, water chestnut Singhara, Paniphal
Water Spinach Gurukkoorakku, Tutikura Kaluma
White Radish Telupu Mullangi Safed Mooli
Yam/ Suran Kanda gadda కంద Sooran
Yellow Squash
Zucchini Beera Kaaya Tori

lot more names to be included in future so keep on checking

Readers you can also say the names, If you know the name of any veggie in any regional indian language and want to update You can send the details By this form.

Click here to give the details.
we will update the post. if we have missed any vegetable, then also you can let us know. thanks in advance.

Special thanks to readr’s.